JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO/ SMART CITY

save earth concept, icon on paper background

Zanieczyszczenie środowiska, ograniczone zasoby, zmiany w formach aktywności gospodarczej, konieczność efektywnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii, przemiany demograficzne i obyczajowe, zmiany w wykorzystaniu infrastruktury technicznej, przy równocześnie postępującej cyfryzacji życia mieszkańców wymagają konkretnych działań ze strony władz lokalnych. Dążąc do osiągnięcia wskaźników na wysokim poziomie, administracja publiczna powinna zaangażować się w nabudowanie długofalowej strategii rozwoju w każdej z dziedzin oraz tworzenia efektywnych procedur i struktur organizacyjnych, zapewniających koordynację polityk rozwojowych.

Green Project Development oferuje szereg usług z zakresu obsługi Jednostek Samorządów Terytorialnych. Wieloletnie doświadczenie w sektorze usług i infrastruktury pozwala nam na podjęcie i realizację wszystkich, niezbędnych do prowadzenia inwestycji, działań. W sposób kompetentny, rzetelny i w pełni satysfakcjonujący naszych Klientów wykonujemy powierzone nam zadania.

Firma oferuje usługi w obszarze:

Smart City

Koncepcja Smart City to szansa na rozwój zintegrowany miast i gmin. Spaja ona i wykorzystuje całokształt czynników gospodarczych, środowiskowych, infrastrukturalnych, społecznych i administracyjnych dla ciągłego podnoszenia jakości życia społeczności lokalnych poprzez wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych i inteligentnego zarządzania obszarem.

W inteligentnym mieście żyje się lepiej zarówno mieszkańcom, jak i jego gospodarzom. Smart City  pozwala na zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach, ze szczególnym naciskiem na komunikacjębezpieczeństwo ekologię. Stały monitoring bieżących wydarzeń w miejscowości, niezależnie od jej rozmiarów, pozwala zwiększyć wydajność gmin oraz przedsiębiorstw, a przede wszystkim sprawia, że w budżecie pozostaje wiele zaoszczędzonych środków.

Gospodarki wodno – ściekowej:

  • realizacja projektów budowy/rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, od etapu projektowania do rozpoczęcia eksploatacji przy współpracy z partnerami i podwykonawcami
  • sporządzenie wniosków i dokumentów o pozyskiwanie bezzwrotnych dotacji na realizację inwestycji z europejskich, krajowych oraz regionalnych programów
  • opracowanie planu finansowego oraz harmonogramu realizacji inwestycji
  • wykonanie studium wykonalności inwestycji

Przygotowania dokumentów strategicznych oraz opracowań dla Jednostek Samorządu Terytorialnego:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – PGN:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu poprawę jakości powietrza i będącym podstawą uzyskania wsparcia finansowego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Dzięki posiadanym planom Gospodarki Niskoemisyjnej Jednostki Samorządu Terytorialnego będą mogły budować skuteczną strategię rozwoju obszaru zgodną z wymogami, które na Polskę nakładają dyrektywy UE.

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

„Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” jest dokumentem umożliwiającym optymalne kształtowanie gospodarki energetycznej gminy. Sporządzany jest na okres 15 lat i podobnie jak PGN ułatwia pozyskanie środków unijnych, krajowych oraz wojewódzkich.

Audyty energetyczne

Audyty energetyczne są niezbędnym elementem na etapie planowania inwestycji termomodernizacyjnych czy też modernizacji oświetlenia. Określają stan obecny i proponują optymalne rozwiązania, które pozwolą osiągnąć określony efekt energetyczny przy jak najmniejszych nakładach finansowych.

a także opracowanie:

Strategii rozwoju gminy i powiatu

Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Gminnych Programów Rewitalizacji

Programów Ochrony Środowiska

Opracowań ekofizjograficznych