OCHRONA ŚRODOWISKA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Reuse Recycle Ecology Environment Go Green Meeting Concept

Zapewniamy reprezentowanie Inwestora przed organami administracji publicznej, prowadzenie i nadzorowanie procedury prawnej i środowiskowej oraz przygotowanie planu i realizację kompleksowych działań PR oraz działań promocyjnych, w tym wystaw/ kampanii/ warsztatów itp.

Oferujemy przeprowadzenie pełnej diagnozy społecznej i analizy potencjalnych konfliktów społecznych, będących podstawą do opracowania planu, a następnie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Raporty i oceny środowiskowe (OOŚ)

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest konieczna w przypadku realizacji określonych przedsięwzięć. Jednym z jej elementów jest Raport OOŚ, którego opracowanie wymaga szczegółowej wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz znajomości obowiązującego prawa. Oferujemy kompleksowe prowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej:

 • przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć zarówno projektowanych jak i istniejących
 • przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
 • przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • doradztwo i konsulting w zakresie wymagań środowiskowych niezbędnych dla potrzeb realizacji raportu
 • doradztwo i nadzór w zakresie ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji
 • uzgodnienia ze stronami postępowania
 • konsultacje społeczne
 • analizy porealizacyjne

W zakresie specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez GPD wchodzą również:

 • wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych
 • planowanie, przygotowanie i prowadzenie wymaganych prawnie publicznych kampanii edukacyjnych (społeczna edukacja ekologiczna, konkursy ekologiczne dla placówek oświatowych, kampanie informacyjno – edukacyjne itp.)
 • organizację szkleń z zakresu ochrony środowiska dla pracowników (obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska, kompendia obowiązujących przepisów, procedura administracyjna pozyskiwania zgód/decyzji/pozwoleń itp.)