GOSPODARKA ODPADAMI

Gwałtowny rozwój technologiczny oraz gospodarczy, a także wzrost konsumpcji przyczyniły się do wzrostu produkcji odpadów. Zagospodarowanie ich jest dużym problemem, z którym muszą mierzyć się władze już na szczeblu lokalnym. Poprawna gospodarka odpadami zależy w głównej mierze od mieszkańców – od poziomu ich świadomości ekologicznej oraz od sposobu obchodzenia się z produkowanymi przez siebie odpadami. System gospodarowania odpadami powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby oddziaływanie na środowisko było jak najmniejsze a także aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z odpadów, które mogą być źródłem surowców czy energii.

Green Project Development, w trosce o środowisko a także o przyszłość nas wszystkich oferuje wpieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz prywatnych Inwestorów w zakresie:

  • wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, przetwarzania oraz transportu odpadów
  • prowadzenia ewidencji odpadów wraz ze sporządzaniem sprawozdań o odpadach
  • przygotowania raportów z informacjami dotyczącymi korzystania ze środowiska
  • tworzenie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia oraz raportów Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko
  • opracowania instrukcji eksploatacji składowiska
  • prowadzenia szkoleń i wykładów o tematyce ekologicznej, z naciskiem na produkcję, zagospodarowanie i wykorzystanie odpadów
  • doradztwa w zakresie możliwości zastosowania nowoczesnych technologii zagospodarowywania odpadów i ich użyteczności